Czy warto założyć spółkę z o.o.?

Czy warto założyć spółkę z o.o.?

Młodzi przedsiębiorcy, którzy decydują się wystartować z własną działalnością, stają przed wyborem formy prawnej, jaką ich firma przybierze. Coraz bardziej popularne, nie tylko wśród zaczynających biznesmenów, jest zakładanie spółek kapitałowych, do których zaliczają się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla przedsiębiorców? Czy założenie spółki zawsze będzie miało uzasadnienie? Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, gdyż sytuacja zależy od charakteru firmy oraz prowadzonej przez nią działalności.

Określ swój profil

Spółka z o.o. potrafi być bardzo korzystną formą prowadzenia interesu i przynosić duże zabezpieczenie dla przedsiębiorców. Jednak nie zawsze. Czasami może wręcz stanowić źródło nieufności. Szczególnie jest to widoczne w przypadku małej firmy. Wtedy, status spółki może być źle odbierany w oczach kontrahentów i podważać wiarygodność przedsiębiorstwa. Kiedy więc warto założyć spółkę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy dobrze oszacować profil swojej firmy, jej kapitał, zakres działalności oraz stopień inwestycji i powiązanego z nimi ryzyka.

Ryzyko istotną kwestią

Najważniejszym aspektem związanym z określaniem profilu firmy oraz jej działalności jest oszacowanie poziomu ryzyka, jakie występuje w przedsiębiorstwie w związku z obrotem finansowym, inwestycjami i stanem majątkowym firmy. Ryzyko wiąże się oczywiście z możliwościami poniesienia strat finansowych. Spółka z o.o. jest korzystną formą prowadzenia działalności w przypadku firm, w których ryzyko to jest ogromne. Charakter spółki kapitałowej ogranicza bowiem odpowiedzialność finansową współwłaścicieli. Wiąże się to z faktem, że za zobowiązania spółki nie odpowiadają właściciele, a sama spółka. W praktyce oznacza to, że prawu do egzekucji w przypadku nieudanego interesu podlegają jedynie środki z majątku spółki, w dodatku tylko do wysokości kapitału zakładowego, który określają zapisy umowy. Prowadząc spółkę, w przypadku niepowodzenia nie może zatem zostać zlicytowane majątek prywatny współwłaścicieli. Na pewno zatem warto prowadzić spółkę w przypadku prowadzenia firmy o dużym ryzyku.

Mniejsze ryzyko – czy warto?

Zostało już powiedziane, że spółka z o.o. jest korzystną formą prowadzenia działalności w przypadku firmy, która prowadzi duże inwestycje, które opatrzone są również wysokim stopniem ryzyka związanym ze stratami finansowymi. Kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które nie wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, warto zastanowić się czy powoływanie do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym posunięciem. Brak ryzyka lub jego niski stopień wiąże się z brakiem występowania największej zalety płynącej z formy spółki, przy jednoczesnym przyjęciu na siebie pewnych obciążeń. Spółka z o.o. jest bowiem osobą prawną, co oznacza, że wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Na pewno zatem spotkamy się ze zwiększonymi nakładami finansowymi na utrzymanie firmy. Kolejnym czynnikiem, który warto rozważyć jest rozbudowanie struktury przedsiębiorstwa. Nie jest ona bowiem tak prosta, jak w przypadku spółek osobowych. Będziemy mieli do czynienia z koniecznością powołania zarządu, który będzie odpowiedzialny za wybór i ewentualne odwołanie prezesa zarządzającego firmą. Mechanizm taki powoduje rozbudowanie wielu procesów, składających się na działalność firmy. Prowadzenia spółki z o.o. jest zatem korzystne w przypadku średnich i dużych firm. Jeżeli mamy do czynienia z małą firmą, która nie obraca wielkimi inwestycjami, ryzyko jest niewielkie, a zamiarem współwłaścicieli jest jedynie usankcjonowanie praw do firmy, lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie spółki osobowej.

2017-12-01T12:43:44+00:00